27 maj 2012

Fonem & fonotax

Beståndsdelarna och sammansättningarna. Hur de växer fram ur en process av processer.