27 dec. 2015

Bricolage

Att sammanställningen av medvetandet pågår med material från fler källor än medvetandet kan överblicka är vackert. Jag har sett både strukturalister och poststrukturalister som upplever att utbytet mellan en oändlighet av oändligheter är den kreativa rörelsen.

23 dec. 2015

Jättestaden

Ibland tänker jag att jättestaden där borta inte bara rymmer konventioner eller representationer ur konventioner. Den rymmer också ett samtal mellan alla dessa saker.

19 dec. 2015

Sprawl

Jag älskar hur skogen sträcker sig långt bortom min horisont.

18 dec. 2015

Synecdoche

Idag kan vi fånga upp signalerna från en hel värld och bygga våra kyrkor, kartor, tankeverktyg, tidsmaskiner eller fredssymboler enbart med materialet som vi hittar. Vi skulle kunna kalla summan av alla dessa gester för symboliska utbyten

17 dec. 2015

Ett svagt sus

 Att utveckling för varje människa idag inte handlar om en tro på gamla system eller teknologier utan snarare på helt nya sätt att använda den exponentiella utvecklingen av den exponentiella utveckling är inspirerande.

13 dec. 2015

Cirklar & punkter

En cirkel, linje, rektangel eller punkt är abstraktioner som främst pekar mot sig själva. Det är först i våra medvetanden som vi kan börja tillskriva dem en betydelse eller funktion. Även om vi själva inte uppfann dem är det som om vi uppfinner och återuppfinner dem i själva kontakten med dem.

5 dec. 2015

Det som talar

Ibland tänker jag att det är mer än Derridas röst som talar till mig. Från en annan tid hör jag de omgivande människorna och utgångspunkterna för deras arbete. Allt detta blir tillsammans ett universum av språk. 

28 nov. 2015

Vintervila

Vintern är en passage. På andra sidan finns våren.

Rörelsen

Medvetandet är en del av det som är sig själv i alla förvandlingar. Växterna har inte tankar men allt som tänker var vid någon tidpunkt växter.

25 nov. 2015

Kameran

Kameran skiljer sig från regissören ungefär som medvetandet skiljer sig från seendet. De är olika saker som blir ett.

15 nov. 2015

Herakleitos

Varje flod är en del av det som alla medvetanden alltid är en del av. Rörelsen genom eller bortom orden som följer oss en bit på vägen.

14 nov. 2015

Bergskedjor

Ibland tänker jag på bergskedjorna och hur länge de funnits där. Ibland tänker jag på vad det är som bevittnar dem.

13 nov. 2015

Kartografi

Hur människor navigerar i ett landskap eller skapar modeller av det är fascinerande. Teknologierna för hur vi inspirerar designprocesser har för länge sedan revolutionerat hur världen fungerar.

8 nov. 2015

Tidsmaskiner

Eftersom bilderna är en återspegling av tid  kommer vi alltid kunna återvända till dessa portaler. Dessa kulturella artefakter står framdukade för oss att tolka, omtolka, referera till, inspireras av eller berätta med.

31 okt. 2015

Flygplatser

I framtiden skulle vi kunna se en bild av framtiden genom den bild av tiden som finns då.

24 okt. 2015

Utgångspunkter

Att kliva in i en utgångspunkt för en kreativ handling är i sig en kreativ handling som involverar olika delar av medvetandet. Därför är konstverket lika intressant som platsen där konstverket kommer till liv. Blir en del av ett liv.

8 okt. 2015

Självuttryck

För första gången i historien har vi de teknologiska möjligheterna att organisera världen runt det som är unikt i varje individ.

30 sep. 2015

Konsten

Konsten kan ibland handla om bilden som sätter det upplevande i kontakt med sig själv.

18 sep. 2015

Poststrukturalismen

Jag tror att Derrida sökte det ännu icke artikulerade eftersom det är rikare än det vi redan formulerat. Osho sökte det av en annan anledning.

15 sep. 2015

Synteser

Det är lite magiskt hur medvetandet alltid sammanställer materialet som oundvikligen blir ett universum

9 sep. 2015

l'avenir

På samma sätt som man skulle kunna föreställa sig en skillnad mellan medvetandet, tanken och språket skulle man kunna föreställa sig en skillnad mellan den framtid som filosofin kan förutse och den som uppstår som något nytt.

29 aug. 2015

Verklighetens språk

När man ser verkligheten som ett språk av artefakter eller gester kan hela världen uppstå som en oöverskådlig rörelse av förväntningar och relationer

10 aug. 2015

Förflutna framtider

När framtidens och det förflutnas dörrar står vidöppna kan det kännas som om det förflutna påminner om framtiden.

6 aug. 2015

Hjärnan

Ett sätt att förstå förståelsen av hjärnan är att se den i en social kontext. Ett annat sätt att se på hjärnan är att den utspelar sig i den enda tid som finns.

20 juli 2015

Tidsbilden

Att föreställa sig universum är oftast mycket enklare än att föreställa sig vad som finns bortom eller innan universum.

Relativismen

Ibland tänker jag på relativismen som perspektivet som föreställer sig den mänskliga hjärnans förmåga att formulera slutsatser utifrån relationer mellan fritt valda parametrar eller variabler.

29 juni 2015

Materialismen

Perspektivet som i första hand inte intresserar sig för vad världen representerar utan för vad världen är. Med ett materialistiskt perspektiv verkar det som om tankens fria rörelse är allt som uppstår i mötet mellan världen och ett medvetande.

7 apr. 2015

Sommar 2015

Varje år när jag känner att vintern är besegrad stänger jag bloggen för sommarledighet. Det brukar vara i april. Det är tiden på året då man anar sommaren.

Intertextualitet

Vad är en text och hur uppstår den? Var och när blir den till? Finns det något utanför texten?

6 apr. 2015

Upprepning & förändring

Meditation vilar i upplevelsen av att medvetandet är en rörelse. Även om en melodi påminner om något vi hört så är upptäckten av den alltid ny.

1 apr. 2015

Analogier

Hjärnan skapar analogier nästan hela tiden. Så uppstår nya kopplingar mellan gamla koncept. 

30 mars 2015

Verklighetens natur

Summan av allt människor skapat är egentligen minst lika inspirerande att föreställa sig som det vi skulle kunna skapa. Medvetandet rör sig då genom och bortom det vi formulerar.

23 mars 2015

Framtidens design

Derrida hade nog gillat dagens uppkopplade värld eftersom han föredrog en individualiserad, affirmativ, processorienterad och situationsbunden heuristik. Den som inte tar några omvägar.

19 mars 2015

Simulacrum

Ett postmodernt begrepp som försöker ringa in hur vi relaterar till bilder genom att skapa ett avstånd och en närhet till dem.

14 mars 2015

Upptäckten

När man plötsligt kan föreställa sig likheterna och skillnaderna mellan hieroglyfer och Feynmandiagram. Genom det nålsögat kan sedan all mänsklig aktivitet någonsin ses som ett ögonblick.

11 mars 2015

Frågan

Vad är kunskap får inte alls lika intressanta svar som när är kunskap eller var är kunskap.

9 mars 2015

Naturen

Jag gillar att betrakta naturen bortom språket. Det formulerade ramverket blir då ett slags fossil för vidare studier. Livet uppstår då som tolkandet och formulerandet. Det är där livet finns. I den rörelsen.

7 mars 2015

Totaliteten

När man betraktar betraktelsen spelar det ingen större roll var man riktar sin uppmärksamhet.

5 mars 2015

Oändlighet

Föreställer man sig alla ord, siffror eller alla kombinationer av alla ord eller siffror så finns det fortfarande något som är större än det.

19 feb. 2015

Narratologi

Jag är intresserad av läsningen av läsningen. Inte bara min egen läsning av min egen läsning.

14 feb. 2015

Kyrkan

Kyrkan är den rituella handlingen eller magiska tanken. Sättet som vi skapar mening uppstår då som ett flöde av upprepning och förändring.

Ikonografi

Bilderna har skapats som en utgångspunkt för vidare studier. Ibland relaterar jag till dem som om de var mina. Som om jag pratade med andras bilder och strukturerade dem som ett språk som utspelade sig genom tid.

13 feb. 2015

Nanoteknologi

När man tänker på framtiden och en exponentiell utveckling av den exponetiella utvecklingen inser man hur mycket utveckling som är möjlig. Hur vi ständigt kommer kunna göra mer med mindre. Väldigt mycket mindre.

11 feb. 2015

Singulariteten

Det jag gillar mest med den artificiella intelligensens singularitet är att den potentiellt skulle kunna göra det som meditation kan göra. Utgöra grunden för utveckling.

3 feb. 2015

Astronomi & poesi

Ibland tänker jag på teoretisk fysik som något som pekar mot ett universum och att poesi pekar mot ett genom ett. Ändå utspelar sig matematik ofta på samma ställe som poesi. Båda går då att läsa som artefakter eller språk som vi uppfann och började utveckla.

30 jan. 2015

Medvetandets historia

Jag tänker att all vetenskap är historia och att vi alltid existerat vid tidpunktenmedvetandet utspelat sig.

7 jan. 2015

Différance

Jag tänker att ett system av distinka symboler uppstår och återuppstår i ett tal där man talar om eller med ett tal om bilder, filmer eller referenser till ett tal om bilder eller filmer. Konturerna av mening skapas då ur sig själv. Av sig själv.